Ny förmånlig gåvoskatt - New favorable gift tax - Nuevo impuesto favorable a las donaciones

Oct. 18, 2019 Birger Sandberg

Nyligen beslutades om en ändring av lagen gällande arvs- och gåvoskatten i Andalusien. Ändringen innebär en betydligt lägre gåvoskatt för make, maka, barn barnbarn och föräldrar till gåvogivaren. Dessa betalar nu endast 1 % av vad man betalade innan.

Den här ändringen av gåvoskatten i södra Spanien innebär att det kan bli mer intressant att ge en gåva när ett gift par vill att en av makarna ska stå som ägare till hela fastigheten eller om de vill ge fastigheten till sina barn eller barnbarn som förskottsarv.

För den som ger bort en permanent bostad, har skattemässig hemvist i Spanien och är över 65 år är det skattefritt, i annat fall betalar man som vid försäljning en lokal skatt, Plusvalia. Man behöver professionell hjälp med att dokumentera offentligt och registrera gåvan och det är viktigt att den som tar emot gåvan undersöker vilka eventuella skatter som gäller i dennes hemland.

Recently it was decided to amend the law on inheritance and gift tax in Andalusia. The change means a significantly lower gift tax for husband, wife, child grandchildren and parents of the donor. They now pay only 1% of what they paid before.

This change in the gift tax in southern Spain means that it can be more interesting to give a gift when a married couple wants one of the spouses to be the owner of the entire property or if they want to give the property to their children or grandchildren as advance inheritance.

For those who give away a permanent home, have a tax residence in Spain and are over 65 years of age, it is tax-free, otherwise you will pay a local tax, Plusvalia, on sale. You need professional help in documenting public and registering the gift and it is important that the person receiving the gift investigates what possible taxes apply in his or her home country.

Recientemente se ha decidió enmendar la ley del impuesto sobre sucesiones y donaciones en Andalucía. El cambio significa un impuesto de donación significativamente menor para el esposo, la esposa, los nietos y los padres del donante. Ahora pagan solo el 1% de lo que pagaron antes.

Este cambio en el impuesto sobre donaciones en el sur de España significa que puede ser más interesante dar una donación cuando una pareja casada quiere que uno de los cónyuges sea el dueño de toda la propiedad o si quieren entregar la propiedad a sus hijos o nietos como herencia anticipada.

Para aquellos que regalan un hogar permanente, tienen una residencia fiscal en España y son mayores de 65 años, está libre de impuestos, de lo contrario pagará un impuesto local, plusvalia de la venta. Se necesita ayuda profesional para documentar y registrar el obsequio  publico. Es importante que la persona que lo reciba investigue qué posibles impuestos se aplican en su país de origen.

Mer info, more information, mas informaciòn - i[email protected]